สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.นี้ ผ่าน Cisco Webex

ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 มาตรา 15 มาตรา 19 และมาตรา 37 ประกอบกับข้อ ๔ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยการประชุมใหญ่ สภาวิศวกร พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 กําหนดให้ คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดําเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร เมื่อที่ประชุม มีมติเห็นชอบแล้วจึงดําเนินงานได้

โดยให้คณะกรรมการสภาวิศวกรจัดทํารายงานประจําปีแสดงผลงานของคณะกรรมการสภาวิศวกรในปีที่ล่วงมา คําชี้แจงเกี่ยวกับนโยบาย พร้อมด้วยงบดุลและบัญชีรายได้และรายจ่ายประจําปี ซึ่งผู้สอบบัญชีตามกฎหมายว่าด้วยผู้สอบบัญชีรับรองเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน และในการประชุมใหญ่ให้มีสมาชิกสามัญจํานวนไม่น้อยกว่า ๒๐๐ คน เข้าประชุม จึงถือว่าครบองค์ประชุม

สภาวิศวกร จึงได้จัดการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2564 ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่้ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 เวลา 09.00-15.00 น. ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ – วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี2564 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วันพฤหัสบดีที่11 กุมภาพันธ์2564 เวลา09.00 – 15.00 น.

 • ระเบียบวาระที่1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
 • ระเบียบวาระที่2เรื่องรับรองรายงานการประชุม
  • 2.1 รายงานการประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจําปี 2563
 • ระเบียบวาระที่3 เรื่องเพื่อทราบ
  • 3.1 รายงานผลการดําเนินงานประจำปี 2563 และรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างอาคารที่ทําการสภาวิศวกร
  • 3.2 รายงานผู้ตรวจสภาวิศวกรประจําปี 2563
 • ระเบียบวาระที่4 เรื่องเพื่อพิจารณา
  • 4.1 ขออนุมัติงบดุลประจําปี 2563
  • 4.2 ขอความเห็นชอบแผนการดําเนินงานและขออนุมัติงบประมาณประจําปี 2564
  • 4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  • 4.4 ขอความเห็นชอบการยกเว้นการทดสอบความรู้ระดับภาคีวิศวกรสําหรับผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกร
  • 4.5 ขอความเห็นชอบร่างข้อบังคับสภาวิศวกร
   • 4.5.1 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   • 4.5.2 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับสมัครเป็นสมาชิกวิสามัญของสภาวิศวกร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   • 4.5.3 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   • 4.5.4 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
   • 4.5.5 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการประชุมใหญ่สภาวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. …. 4.5.6 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการรับรองปริญญาประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรในการประกอบวิชาชีพในประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม(ฉบับที่..) พ.ศ. ….
   • 4.5.7 ร่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยการเลือกและการเลือกตั้งกรรมการสภาวิศวกร (ฉบับที่..) พ.ศ. ….
 • ระเบียบวาระที่5 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี )

สมาชิกที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดการประชุม/คู่มือการประชุม/ลงทะเบียนได้ที่ : https://annualmeeting2021.coe.or.th/