ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 348 สายอำเภออรัญประเทศ – อำเภอโคกสูงแล้วเสร็จ รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 348 สายอำเภออรัญประเทศ – อำเภอโคกสูง เดิมทางสายนี้เป็นทางหลวงขนาด 2 ช่องจราจรไป – กลับ แต่เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มจำนวนมากขึ้น จึงได้ทำการขยายช่องจราจร โดยเริ่มก่อสร้างระหว่าง กม. ที่ 2+700 – 22+664 ระยะทาง 19.96 กิโลเมตร ในพื้นที่อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร ขยายคันทางจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ผิวทางและไหล่ทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก กว้าง 5.1 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ไฟสัญญาณจราจร ไฟกระพริบบนทางหลวง ก่อสร้างศาลาทางหลวงและสะพานลอยคนเดินข้ามเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด วงเงินงบประมาณ 900,525,944 บาท

ทั้งนี้ เมื่อโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ของชาวสระแก้ว อรัญประเทศ และโคกสูง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโครงข่ายโลจิสติกส์ของประเทศ เพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง ลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการเดินทางทำให้โครงข่ายทางหลวงของประเทศมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดการเกิดอุบัติเหตุบนถนน ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดในช่วงเทศกาล พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้ดีขึ้น