ทล. ขยาย ทล.102 สายบ้านห้วยช้าง – อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย เป็น 4 ช่องจราจรแล้วเสร็จ รองรับการเดินทางช่วยให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวง (ทล.) ขยาย 4 เลน ทล.102 สาย บ.ห้วยช้าง-อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ระยะทางยาวประมาณ 7.05 กิโลเมตร โดยใช้งบประมาณ 150,099,998 บาท เสร็จแล้ว เพื่อเชื่อมเดินทาง ท่องเที่ยว ลดอุบัติเหตุเส้นทางตัดผ่านภูเขาลาดชัน คดเคี้ยวจากจังหวัดสุโขทัย-จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วยหนุนเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ทล.ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคเหนือ ทางหลวงหมายเลข 102 สาย บ้านห้วยช้าง – อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งมีความสำคัญเป็นทางหลวงที่เชื่อมโยงระหว่าง ทล.11 และ 101 ซึ่งสนับสนุนการเดินทางระหว่าง จังหวัดสุโขทัยกับจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ลักษณะเส้นทางบางช่วงเป็นภูเขาที่ลาดชันสูงและคดโค้ง ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงจำเป็นต้องขยายเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัย รองรับปริมาณการจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือไปสู่ภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

สำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 102 สายบ้านห้วยช้าง – อำเภอศรีสัชนาลัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ อำเภอป่างิ้ว จังหวัดสุโขทัย ระหว่าง กม. ที่ 29+545 – 36+600 ระยะทางยาวประมาณ 7.05 กิโลเมตร ขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 1.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางกว้าง 1.5 เมตร รวมงานก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ใช้งบประมาณ 150,099,998 บาท

สำหรับโครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาทางหลวงให้ได้มาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น เพิ่มศักยภาพรองรับการคมนาคมขนส่งทางบกและระบบโลจิสติกส์ พัฒนาการค้าระหว่างประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจของประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเปิดประตูการค้าเสรีกับกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงและกลุ่มประเทศอาเซียน เสริมโครงข่ายทางหลวงที่สำคัญทางภาคเหนือ ยกระดับและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของประเทศให้เป็นสากลยิ่งขึ้น เนื่องจากทางหลวงสายดังกล่าวผ่านจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และลำปาง ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวจำนวนมาก