ทล.ขยาย ทล.2445 สายบุรีรัมย์ – ตำบลแสลงโทน – อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ยกระดับการคมนาคม – ระบบโลจิสติกส์ภาคอีสาน

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ตำบลแสลงโทน – อำเภอประโคนชัย จาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ ระยะทางยาว 15 กิโลเมตร ตามนโยบายกระทรวงคมนาคมที่ต้องการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบการขนส่งสินค้าและบริการ เพื่อช่วยยกระดับการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำหรับทางหลวงหมายเลข 2445 สายบุรีรัมย์ – ตำบลแสลงโทน – อำเภอประโคนชัย เดิมคือทางหลวงหมายเลข 219 สายบรบือ – บุรีรัมย์ ที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดมหาสารคามกับบุรีรัมย์ ในแนวเหนือ – ใต้ และมีเส้นทางคาบเกี่ยวกับจังหวัดสุรินทร์ รวมระยะทางตลอดสาย 136.48 กิโลเมตร มีอายุการใช้งานมานาน มีปริมาณการจราจรและรถบรรทุกหนักจำนวนมาก ไม่สามารถรองรับปริมาณจราจรที่หนาแน่น ประกอบกับมีทางแยก เป็นจำนวนมากและอยู่ใกล้กัน จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเป็นประจำ

ทล. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 2445 ระหว่าง กม. ที่ 26+500 – 41+500 ให้เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 0.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบแบริเออร์คอนกรีต และเกาะกลางแบบยก รวมความกว้างประมาณ 21.75 – 23.60 เมตร พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งบประมาณ 458.47 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเพิ่มประสิทธิภาพบนเครือข่ายทางหลวงที่เชื่อมจากจังหวัดบุรีรัมย์ ไปตัดทางหลวงหมายเลข 224 (นครราชสีมา – หินโคน) บริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญช่วยให้ผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากขึ้น รองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต ทำให้ การคมนาคมมีความคล่องตัวยิ่งขึ้น และเป็นเส้นทางส่งเสริมการท่องเที่ยวไปยังประเทศเพื่อนบ้านต่อไป