ทล. เร่งขยาย ทล.4009 สายสุราษฎร์ธานี – อ.อ่าวลึก ตอน บ.ซอยสิบ – อ.บ้านนาสาร ระยะทางรวม 23 กม. เป็น 4 ช่องจราจร คาดแล้วเสร็จ พ.ค. ปีหน้า

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 เร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย  สุราษฎร์ธานี – อ.อ่าวลึก ระหว่าง กม.18+000 – กม.41+000 ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร  ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 50 %  คาดก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. ขับเคลื่อนพัฒนาโครงข่ายทางหลวงและมาตรฐานความปลอดภัยในเส้นทางพร้อมได้ติดตามและเร่งรัดให้ดำเนินโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างให้แล้วเสร็จทันตามกำหนด เพื่อยกระดับโครงข่ายคมนาคม รองรับปริมาณการจราจรให้ผู้ใช้เส้นทางเดินทางด้วยความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ช่วยเสริมศักยภาพกระจายความเจริญด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้สู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4009 สาย สุราษฎร์ธานี – อำเภออ่าวลึก ระหว่าง กม. ที่ 18+000 – 41+000 ระยะทางรวม 23 กิโลเมตร

สำหรับจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ โรงเรียนบ้านซอยสิบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี สิ้นสุดที่ อำเภอนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยขยายจากช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ด้านในกว้าง 0.70 เมตร และก่อสร้างบริเวณทางแยกผิวทางเป็น Concrete Pavement หนา 25 เซนติเมตร ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร มีเกาะกลางแบบยก (Raised Median) และแบ่งช่องจราจรด้วยแบริเออร์คอนกรีตแบบฐานแผ่สองด้าน (Barrier Type II) รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 6 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนจำนวน 21 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายรวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ ตามมาตรฐานกรมทางหลวง งบประมาณโครงการ 1,113.164 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้ากว่า 50 % คาดก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤษภาคม 2566

โครงการดังกล่าวหากก่อสร้างแล้วเสร็จจะเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมให้สมบูรณ์ เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกระดับความปลอดภัยทางถนน ช่วยอำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชนในการเดินทาง เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงสายหลักที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักเพื่อช่วยกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน