ทช. ขยายถนนสาย นม.1120 โคราช เสร็จสมบูรณ์ แก้ปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้น

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ (ตอน 2) อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เสร็จสมบูรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรที่หนาแน่นบนถนนสายมิตรภาพช่วงที่ผ่านตัวเมืองนครราชสีมาให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น รองรับการขยายตัวของพื้นที่และเศรษฐกิจในอนาคต เนื่องจากสายทางดังกล่าวจะสามารถใช้เป็นเส้นทางเชื่อมไปยังโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา ได้อีกด้วย

ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1120 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – บ้านโคกไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม 5.987 กิโลเมตร โดยแบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน ประกอบด้วย ตอนที่ 1 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 4+200 ระยะทาง 4.2 กิโลเมตร ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วเมื่อปี พ.ศ.2564 และสำหรับตอนที่ 2 มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 4+200 ถึง กม.ที่ 5+987 ระยะทาง 1.787 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 147 ล้านบาท

สำหรับการก่อสร้างนั้นได้ดำเนินการขยายผิวจราจรเป็นแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากเดิม 2 ช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร (ทางคู่ขนานฝั่งซ้ายและฝั่งขวาข้างคลองชลประทาน) พร้อมก่อสร้างถนนส่วนต่อเชื่อม ไหล่ทาง ทางเท้า ระบบระบายน้ำ สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กกลับรถ 3 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องหมายจราจร และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังได้ดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเซนต์เมรี่) ระยะทาง 1.283 กิโลเมตร เป็นการปรับปรุงถนนเดิมขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 3 เมตร ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อย