ทช. สร้างถนนสนับสนุนเสริมการค้าการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อเนื่อง

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง แก้ไขปัญหาการจราจร ส่งเสริมทั้งด้านการค้า การท่องเที่ยว และการขนส่งระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

โดยที่ผ่านมา ทช.ได้ดำเนินงานก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์จำนวน 18 โครงการ รวมระยะทาง 195.617 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 1 แห่ง ประกอบด้วยในพื้นที่จังหวัดตาก สระแก้ว ตราด หนองคาย นครพนม สงขลา และเชียงราย ขณะนี้ ทช. ยังมีโครงการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างอีกจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสาย ง2 และ ง3 ผังเมืองรวมเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทางรวม 7.535 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 67 ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานในส่วนของผิวจราจรงานทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2564 และจะเปิดใช้ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2565

นอกจากนี้ ทช. ยังมีโครงการที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างอีกจำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย มห.3019 แยก ทล.212 – บางทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร (ตอนที่ 1) ระยะทางรวม 14.211 กิโลเมตร โครงการก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1012 – บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง อำเภอจุน จังหวัดเชียงรายและพะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยขณะนี้ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในปี พ.ศ. 2564 รวมทั้งยังมีโครงการถนนสายเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าส่งชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ทล.212 อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 23.102 กิโลเมตร ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565

อย่างไรก็ตาม ในปีพ.ศ. 2566 – 2571 ทช. มีแผนที่จะเตรียมดำเนินการก่อสร้างเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน หรือ SEZ อย่างต่อเนื่อง รวมระยะทาง 139.023 กิโลเมตร พร้อมโครงการก่อสร้างทางต่างระดับ จำนวน 2 แห่ง อีกด้วย