Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ครม.อนุมัติโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว วงเงิน 19,700 ล้านบาท ระยะทางรวม 16.4 กม.

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม ครม. อนุมัติดำเนินงานก่อสร้าง โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ของกรมทางหลวงวงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางตามแผนประมาณการรายจ่ายที่จะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลัง (กค.) ภายหลังได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนต่อไป ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

สำหรับสาระสำคัญของเรื่อง

              1. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายลข 82 สายบางขุนเทียน – ปากท่อ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดและแบ่งเบาปริมาณจราจรบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระราม 2) และเพิ่มโครงข่ายและเป็นทางเลือกการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 โดยกระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ได้วางแผนการดำเนินงานในส่วนแรกช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย – บ้านแพ้ว ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานโยธาในระยะที่ 1 ช่วงบางขุนเทียน – เอกชัย ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี คาดว่าแล้วเสร็จในปีพ.ศ. 2565

                2. ข้อเสนอของกระทรวงคมนาคมในครั้งนี้เป็นการขออนุมัติดำเนินโครงการฯ ในระยะที่ 2 ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา ระยะทางรวม 16.4 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นบริเวณกิโลเมตร 20 + 295.417 ของทางหลวงหมายเลข 35 ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร และสิ้นสุดบริเวณกิโลเมตร 36 + 645 ของทางหลวงหมายเลข 35ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร วงเงินค่าก่อสร้างรวม 19,700 ล้านบาท ระยะดำเนินการ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 โดยมีอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) เท่ากับ ร้อยละ 19.7 ประกอบกับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ด้วยแล้ว สำหรับแหล่งเงินในการดำเนินโครงการ นั้น ใช้จ่ายจากเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง ซึ่งคณะกรรมการบริหารเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทางในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ได้เห็นชอบให้บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการเงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง กรมทางหลวง ระยะยาว 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564) แล้ว