Thursday, September 21, 2023
Latest:
News

ทล.เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ จ.นครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จภายใน พ.ย.นี้

กรมทางหลวง เร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยให้กับประชาชน เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมระหว่างจังหวัดพื้นที่ภาคใต้ให้สมบูรณ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.)กล่าวว่า ทล.ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งทางถนนในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมเร่งรัดโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 (สะพานการะเกด) ตอน เฉลิมพระเกียรติ – ปากระวะ ช่วงบ้านหัวสะพานการะเกด ระหว่าง กม. ที่ 37+250 – 38+610 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ยังอยู่ระหว่างก่อสร้างให้แล้วเสร็จ โดยที่ผ่านมากรมทางหลวง (ทล.) ได้ก่อสร้างสะพานและขยายเส้นทางดังกล่าวเป็นขนาด 4 ช่องจราจร เหลือเพียงช่วงบริเวณคอสะพานการะเกดที่ยังไม่สามารถเข้าใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างถนนทั้งสองฝั่งได้ เนื่องจากติดปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 สำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินบริเวณคอสะพานจึงทำให้การสัญจรมีลักษณะเป็นคอขวด ประกอบกับสภาพทางเดิมชำรุดและต้องรองรับการจราจรที่มีปริมาณสูงขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง ทล.จึงผลักดันให้เร่งดำเนินโครงการขยายเส้นทางดังกล่าวในส่วนที่เหลืออีก 1.360 กิโลเมตร เป็นขนาด 4 ช่องจราจรให้แล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง เป็นการยกระดับความปลอดภัยด้านการคมนาคมขนส่ง รองรับปริมาณจราจรและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค เสริมสร้างโครงข่ายทางหลวงพื้นที่ภาคใต้ระหว่างจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลาให้สมบูรณ์

ทล. โดยสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) จึงได้เร่งดำเนินการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินจนสำเร็จเรียบร้อย และได้ส่งมอบพื้นที่ให้ศูนย์สร้างทางสงขลาเพื่อดำเนินการออกแบบและก่อสร้างต่อไป โดยเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ไพจิตร แสงทอง ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 16 (นครศรีธรรมราช) ปรัชญา นารถน้ำพอง ผู้อำนวยการศูนย์สร้างทางสงขลา และอมรเทพ ภักสุธีโกศล ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชที่ 1 ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อตรวจความพร้อมก่อนดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวโดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ กม. 37+250 พื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว และสิ้นสุดที่ กม. 38+610 พื้นที่ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สำหรับรูปแบบการก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทางกว้าง 2.50 เมตร และทำการบูรณะช่วงผิวทางที่ชำรุด พร้อมทั้งก่อสร้างจุดกลับรถบริเวณใต้สะพานทั้งสองด้าน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยตามมาตรฐาน ทล. งบประมาณโครงการ 67.5 ล้านบาท โดยจะเริ่มดำเนินโครงการก่อสร้างในปีนี้ ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 9 เดือน คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้บริการในการเดินทางได้ประมาณเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

ทั้งนี้ เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเติมเต็มโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งของทางหลวงหมายเลข 408 ให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ช่วยเพิ่มขีดความสามารถรองรับปริมาณการจราจร ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้ได้รับ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยในการเดินทาง รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและระหว่างจังหวัด สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ตอนบนซึ่งเป็นเมืองเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13