รมว.คมนาคม ประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เน้นย้ำให้บุคลากรปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน COVID- 19 อย่างเคร่งครัด

ศักดิ์สยามชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานการประชุมหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม โดยมีชยธรรม์พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม คณะผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานใน อภิรัฐไชยวงศ์น้อยอธิบดีกรมทางหลวงชนบท พร้อมด้วย ผดุงศักดิ์สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท และสมโภชน์เรืองพระยา ผู้อำนวยการกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom) ณ ห้องประชุมกองแผนงาน กรมทางหลวงชนบท กรุงเทพฯ

ผดุงศักดิ์ สรุจิกําจรวัฒนะ รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท
อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เน้นย้ำในเรื่องขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ป้องกันตนเองสูงสุดตลอดเวลา โดยเฉพาะเว้นระยะห่าง ล้างมือ สวมหน้ากาก รวมทั้งยังคงให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ WFH เช่นเดิม และให้ตรวจสอบสถานการณ์ได้รับวัคซีนของบุคลากร นอกจากนี้ยังได้กำชับให้ติดตามเรื่อง PM2.5 โดยให้ทุกหน่วยงาน ตรวจเช็คยานพาหนะ รถที่ให้บริการสาธารณะ พร้อมตรวจสอบโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่จะดำเนินการว่ามีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมทำรายงานให้กระทรวงฯ ทราบ