ครม.อนุมัติ งบฯกลางกว่า 500 ล้านบาท ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน สู่ EEC

มติอนุมัติการขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงิน 568,228,255 บาท สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3สนามบิน ภายใต้แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

Read more

ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่ทล.จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 จ.สงขลา

สำหรับสาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ การกำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลบ้านพรุ ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ ตำบลทุ่งลาน และตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 425 ทางสายถนนวงแหวนรอบเมืองหาดใหญ่

Read more

ครม.รับทราบรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางราง ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนแม่บทระบบขนส่งมวลชนทางรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Read more

ครม.รับทราบผลทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการ Smart City ระยะที่ 1 ในการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนในจ.ขอนแก่น

ที่ประชุม ครม.ได้รับทราบผลการทบทวนการศึกษาความเหมาะสมโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) ก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนระบบรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาคจังหวัดขอนแก่น

Read more

ครม.รับทราบความคืบหน้าโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลอง

ที่ประชุม ครม.รับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต-ห้าแยกฉลองซึ่ง คค. (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ได้จัดทำสรุปสาระสำคัญผลการศึกษาวิเคราะห์โครงการฯ

Read more

ครม. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ ต.จานใหญ่ ต.กันทรลักษณ์ ต.เสียว และต.หนองงูเหลือม อ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ พ.ศ. …

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมผ่านระบบ Video Conference ณ ตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาลคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษณ์ ตำบลเสียว และตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

Read more

รฟม. แจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 มีกำไรสุทธิสูงขึ้น 55.33% เตรียมเพิ่มตั๋วโดยสารประเภท Pass สร้างรายได้ทดแทนช่วง COVID-19

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

Read more

ครม. เห็นชอบเรื่อง แก้ไขสัญญาร่วมลงทุน โครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู

การแก้ไขสัญญาร่วมลงทุนการออกแบบและก่อสร้างงานโยธา การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการการเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุง โครงการ รถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย-มีนบุรี กรณีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูส่วนต่อขยาย ช่วงสถานีศรีรัช-เมืองทองธานี

Read more