ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอ.สีดา – อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมาแล้วเสร็จ เชื่อมโยงระบบขนส่งโลจิสติกส์ภาคอีสานและภาคเหนือ

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 202 สายอำเภอสีดา – อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

Read more