ทล. ขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ แล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพระบบโลจิสติกส์ภาคเหนือตอนล่าง – ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 225 สาย นครสวรรค์ – ชัยภูมิ ตอน บ.ซับอีลุม – บ.ซับตะแบก จังหวัดเพชรบูรณ์

Read more