สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.นี้ ผ่าน Cisco Webex

คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดําเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร

Read more