Wednesday, September 27, 2023
Latest:

รฟม.

News

รฟม. แจงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 มีกำไรสุทธิสูงขึ้น 55.33% เตรียมเพิ่มตั๋วโดยสารประเภท Pass สร้างรายได้ทดแทนช่วง COVID-19

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2564 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอผลการดำเนินงานของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ในปีงบประมาณ 2563 นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (คณะกรรมการฯ) และโครงการและแผนงานของ รฟม. ในอนาคต

Read More