About Us

Construction Thailand”

Construction Thailand” วารสารราย 2 เดือน โดยทีมงานกองบรรณาธิการนิตยสาร Engineering Today นำเสนอข้อมูลความเคลื่อนไหวทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมก่อสร้างในโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ (Mega Project) เพื่อตอบสนองการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) ในยุคดิจิทัลที่มีความอัจฉริยะ (Smart) ในทุก ๆ ด้าน ในรูปแบบของรายงาน บทความ และข่าวสาร ซึ่งจะเป็นสาระความรู้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพในสายงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ผู้รับเหมา สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ นักบริหารงานก่อสร้าง วิศวกร มัณฑนากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงก่อสร้าง ตลอดจนอาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป


คอลัมน์เด่นในฉบับ

  • BIM : นำเสนอเทคโนโลยี BIM (Building Information Model) ช่วยสร้างแบบจำลอง 3 มิติ ซึ่งจะช่วยการออกแบบของวิศวกรและสถาปนิก รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแบบเป็นเรื่องที่ง่าย ช่วยคำนวณต้นทุน และยังประหยัดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง รวมถึงการใช้เทคโนโลยี VR (Virtual Realityและ AR Augmented Reality) ซึ่งจะช่วยให้การเสริมวัตถุจำลองเข้าไปในวัตถุและสภาพแวดล้อมที่มีอยู่จริง ทำให้สามารถมองเห็นสิ่งก่อสร้างแบบเสมือนจริง
  • Construction เจาะลึกเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Project) ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
  • Smart City : เกาะติดความเป็นเมืองอัจฉริยะในทุก ๆ ด้าน ก้าวสู่สังคมยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบ
  • Green Building : นำเสนออาคารประหยัดพลังงาน ทั้งอาคารที่ได้รับมาตรฐาน LEED มาตรฐานสากลที่ยอมรับระดับโลก จากสภาอาคารเขียวสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council: USGBC) และมาตรฐาน TREESจากประเทศไทย
  • Property : เยี่ยมชมโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำทั้งแนวดิ่งและแนวราบ พร้อมนำเสนอจุดเด่นและความน่าสนใจของโครงการ

การกระจายนิตยสาร

  • ผู้รับเหมา สถาปนิก นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ วิศวกร มัณฑนากร และผู้ที่เกี่ยวข้องในแวดวงก่อสร้าง
  • วิศวกรที่ปรึกษา วิศวกรจากฐานข้อมูลของบริษัท สมาคมวิชาชีพด้านวิศวกรรม อาทิ สภาวิศวกร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย สมาคมวิศวกรออกแบบและปรึกษาเครื่องกลและไฟฟ้าไทย สมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย สมาคมช่างเหมาไฟฟ้าและเครื่องกลไทย สมาคมไฟฟ้าแสงสว่างแห่งประเทศไทย สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมวิศวกรที่ปรึกษาแห่งประเทศไทย
  • หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและโครงการขนส่งมวลชน
  • อาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งบุคคลทั่วไปที่สนใจข่าวสารด้านเทคโนโลยีก่อสร้าง
  • งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมระดับประเทศกว่า 20 งานตลอดปี

บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด | Technology Media Co., Ltd.
471/3-4 อาคารพญาไทเพลส ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร 0-2644-4555, 0-3544 5333 ต่อ 214, 231, 219, 230 และ 313 Fax. 0-2644-6649
E-mail : job@technologymedia.co.th marketing_mag@technologymedia.co.th www.constructionthailand.net