ทล. ขยาย 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 4136 แล้วเสร็จ เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองนราธิวาสกับสนามบินนราธิวาส

กรมทางหลวง (ทล.) โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส-บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ – บ.ตารอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งและเชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองกับสนามบิน

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล.โดย สำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส-บ.ปาเซปูเต๊ะ ตอน บ.บาโร๊ะบูดอ – บ.ตารอ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง 9.1 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ เพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่ง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับทางหลวงหมายเลข 4136 สาย นราธิวาส – บ.ปาเซปูเต๊ะ เป็นเส้นทางสำคัญในการคมนาคมขนส่งระหว่างตัวเมืองนราธิวาสกับสนามบินนราธิวาส โดยกรมทางหลวงได้รับงบประมาณ ปี 2560 ดำเนินการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ 2 ช่องจราจร จากทางหลวงหมายเลข 4066 (ปาลอปาต๊ะ) มาบรรจบทางหลวงหมายเลข 4136 (บ้านทอน) และก่อสร้างทางหลวง 4136 ช่วง กม.9+475 ถึงสนามบินนราธิวาส ปัจจุบันทางหลวงสายนี้มีปริมาณหนาแน่น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง รัฐบาลเล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาระบบโครงข่ายทางหลวงในพื้นที่ จึงมอบหมายกรมทางหลวงดำเนินการก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง เป็นทางขนาด 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง

ทล.ขานรับนโยบายและดำเนินการก่อสร้างขยายเป็นทางหลวงมาตรฐานชั้นทางพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ระหว่าง กม.2+336 – กม.9+475 และ กม.12+700 – กม.14+700 รวมระยะทาง 9.139 กิโลเมตร ผิวทางเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต ผิวจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางชนิดเดียวกับผิวทาง ด้านนอกกว้างข้างละ 2.5 เมตร และปรับปรุงเกาะกลาง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 355,079,950 บาท

ทั้งนี้โครงการแล้วเสร็จช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการเดินทาง ส่งเสริมการเดินทางเข้า-ออกสนามบินนราธิวาส ลดค่าใช้จ่ายและร่นระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการท่องเที่ยว และพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดนราธิวาส