ทล.ปรับปรุงทางแยกจุดตัดภาคเหนือจ.ลำปางขนาด 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 0.8 กม. แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้ดำเนินโครงการปรับปรุงทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 (แยกภาคเหนือ) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ขนาด 1 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 0.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ เพื่อพัฒนาระบบคมนาคมให้มีความสะดวกและปลอดภัย ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

สำหรับโครงการถนนสาย 11 ถือเป็นเส้นทางที่ผ่านจังหวัดลำปาง โดยมีจุดตัดของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 กับทางหลวงหมายเลข 11 ที่แยกเมโทร (เดิม) หรือแยกภาคเหนือ (ปัจจุบัน) และจุดตัดที่ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 (แยกนาก่วม) ซึ่งระยะทางระหว่าง 2 ทางแยก ห่างกันเพียง 400 เมตร โครงการดังกล่าวเดิมมีลักษณะเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร มีการควบคุมจราจรบริเวณทางแยกโดยใช้ระบบสัญญาณไฟจราจร ทำให้ไม่สามารถควบคุมการจราจรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีรถติดสะสมเนื่องจากปริมาณรถมีจำนวนมากในวันหยุดโดยเฉพาะช่วงเทศกาล ส่วนใหญ่เดินทางมาจากจังหวัดตากและจังหวัดแพร่ ผ่านไปจังหวัดเชียงใหม่จำนวนมาก จึงได้ทำการก่อสร้างส่วนต่อขยายโครงสร้างสะพาน ลักษณะเป็นคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Precast Segment Bridge) ขนาด 1 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต ความยาวสะพาน 168 เมตร รวมงานไฟฟ้าแสงสว่าง ใช้งบประมาณ 89,640,000 บาท