ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย เชื่อมโยง นครราชสีมา – ขอนแก่น ระยะทาง 16.21 กม. บรรจบทางหลวง 2067 (บ้านบิง) 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง (ทล.) ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ้านบิง) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางยาวประมาณ 16.21 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 2 สาย นครราชสีมา – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ้านบิง) ในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา และอำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางยาวประมาณ 16.21 กิโลเมตร เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 6 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย

สำหรับทางหลวงหมายเลข 2 สายนครราชสีมา – บรรจบทางหลวงหมายเลข 2067 (บ้านบิง) ระหว่าง กม. ที่ 161+281 – 177+500 มีจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา ผ่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ และสิ้นสุดโครงการที่ ตำบลบิง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา ระยะทางรวม ประมาณ 16.21 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางเศรษฐศาสตร์ในการเดินทางท่องเที่ยวและการขนส่งด้านโลจิสติกส์เชื่อมโยงระหว่างภาค รวมถึงภายในจังหวัดนครราชสีมาเชื่อมโยงจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียงด้วย โดยในปี พ.ศ. 2560 เส้นทางสายนี้มีปริมาณการจราจร จำนวน 33,420 คัน/วัน และมีปริมาณรถบรรทุกมากถึง 22.59 % นับว่าเป็นการจราจรที่สูงและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต และเดิมมีช่องจราจรเพียง 4 ช่อง จึงเกิดการจราจรติดขัดและเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายในช่วงเวลาปกติและช่วงเทศกาลสำคัญ กรมทางหลวง (ทล.) จึงดำเนินการก่อสร้างขยายสายทางดังกล่าว เพื่อบูรณะปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของสายทาง มีระยะทางยาวประมาณ 16.21กิโลเมตร ลักษณะเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ ขยายจากเดิม 4 ช่องจราจร เป็น 6 ช่องจราจร ผิวทางแบบคอนกรีต กว้างช่องจราจรละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร รวมความกว้าง 14.5 เมตร รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง ใช้งบประมาณรวม 697,277,000 บาท

โครงการดังกล่าวเป็นเส้นทางที่สามารถรองรับการจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น ช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในด้านความปลอดภัย มีความสะดวกและรวดเร็วในการคมนาคมขนส่ง ช่วยบูรณะและพัฒนาโครงข่ายทางหลวงสายหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค ส่งเสริมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวในภูมิภาค