Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทล.เร่งขยายทางหลวง 1021 ตอน อ.เชียงคำ จ.พะเยา – อ.เทิง จ.เชียงราย เป็น 4 ช่องทางจราจร คืบหน้า 80% รองรับถนนสายเศรษฐกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคมลุ่มแม่น้ำโขง

กรมทางหลวง (ทล.) เร่งขยายทางหลวง 1021 ตอน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา – อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เป็น 4 ช่องจราจร รองรับถนนสายเศรษกิจ R3A เชื่อมโยงการคมนาคมกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง คืบหน้ากว่า 80% คาดการดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. ได้เร่งรัดติดตามโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อำเภอดอกคำใต้ – อำเภอเทิง ให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร เนื่องจากเดิมทางหลวงสายนี้มีขนาด 2 ช่องจราจร ไป – กลับ เป็นทางหลวงที่มีแนวเส้นทางพาดผ่านสภาพภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาสลับกัน เส้นทางที่คดเคี้ยวไปมาทำให้การเดินทางไม่สะดวกและมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นเส้นทางสายเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขงผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย)

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 จึงเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อำเภอดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ) – อำเภอเทิง ตอน อำเภอเชียงคำ – อำเภอเทิง โดยจุดเริ่มต้นโครงการอยู่ในพื้นที่ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา และจุดสิ้นสุดโครงการอยู่ที่ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระหว่าง กม. ที่ 59+200 – 100+019 ระยะทางรวม 37.019 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 ตอน คือ ตอน 1 ก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ช่วง กม. ที่ 59+200 – 60+700 กม. ที่ 62+500 – 70+200 และ กม. ที่ 72+200 – 75+000 ระยะทาง 12 กิโลเมตร ตอน 2 ระหว่าง กม. ที่ 75+000 – กม. ที่ 86+000 ระยะทาง 11 กิโลเมตร และตอน 3 ระหว่าง กม. ที่ 86+000 – 100+019 ระยะทาง 14.019 กิโลเมตร ก่อสร้างขยายจากขนาด 2 ช่องจราจรเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางข้างนอกกว้างข้างละ 2.50 ด้านในกว้าง 1.50 เมตร มีเกาะกลางแบริเออร์คอนกรีต รวมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตข้ามคลอง 28 แห่ง และก่อสร้างศาลาทางหลวงในบริเวณสองข้างทาง 24 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 2,046 ล้านบาท ปัจจุบันการก่อสร้างคืบหน้าประมาณ 80 % คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน ศกนี้

สำหรับทางหลวงสาย อำเภอเชียงคำ – อำเภอเทิง เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข 1021 สาย อำเภอดอกคำใต้ (แม่ต๋ำ) – อำเภอเทิง เริ่มต้นจากสี่แยกแม่ต๋ำ (ทางหลวงหมายเลข 1) บรรจบทางหลวงหมายเลข 1020 บริเวณ อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ระยะทางรวมประมาณ 100.157 กิโลเมตร

ทางหลวงสายนี้นับว่ามีความสำคัญเนื่องจากเป็นอีกเส้นทางในการเดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เพื่อเชื่อมต่อไปยังเส้นทาง R3A ทางหลวงนานาชาติที่ที่เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งระหว่างประเทศระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศไทย

หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ เส้นทางสายนี้จะเป็นอีกเส้นทางที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่แหล่งผลิตสินค้าทั้งภาคเกษตร ภาคขนส่งสินค้าและภาคท่องเที่ยวและการลงทุนแถบพื้นที่ชายแดน พร้อมรองรับการเปิดเส้นทาง R3A และโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจไทย – ลาว – จีน และประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศข้ามพรมแดนให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น