ทช. เผยก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลภาคใต้ จ.ชุมพร เร็วกว่าแผน คาดแล้วเสร็จในปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย ถนนทางหลวงชนบทสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4002 (กม.ที่ 13+100) – บ้านแหลมสันติ (ตอนที่ 2) อำเภอหลังสวน, ละแม จังหวัดชุมพร ซึ่งปัจจุบันมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 15 เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงานชั้นพื้นทาง (หินคลุก) และงานวางท่อ พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณทางเท้า โดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ.2566

ทช.ได้ดำเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยอย่างยั่งยืน ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง เพื่อเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล พัฒนาโครงข่ายถนนให้มีความต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัย

ในปี 2565 ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างดังกล่าว มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 19+891 อยู่บนถนนทางหลวงชนบทสาย ชพ.4019 เชื่อมต่อกับ ทล.4002 ช่วง กม.ที่ 13+100 ด้านขวาทางห่างจากปากน้ำหลังสวน 1.5 กิโลเมตร ติด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สิ้นสุดโครงการ กม.ที่ 26+644 ห่างจากหาดละแม จังหวัดชุมพร 1.5 กิโลเมตร ผ่านมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – ชุมพร บริเวณหมู่ที่ 5 บ้านแหลมสันติ ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร รวมระยะทาง 6.753 กิโลเมตร โดยจะก่อสร้างเป็นถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร สิ่งอำนวยความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้เส้นทาง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 105.440 ล้านบาท

นอกจากนี้ โครงการก่อสร้างถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทยในพื้นที่จังหวัดชุมพร ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างอีก 1 โครงการ คือ โครงการก่อสร้างถนนสายบ้านบางคอย – บ้านทุ่งคาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ระยะทาง 8.658 กิโลเมตร ปัจจุบันการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 83% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2566 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 31.984 ล้านบาท