Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. พัฒนาเส้นทางสนับสนุนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเล จ.สงขลา รองรับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในอนาคต คาดแล้วเสร็จกลางปี’66

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เริ่มเข้าพื้นที่ก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.4009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 – บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ระยะทาง 10.310 กิโลเมตร พัฒนาเส้นทางส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา เชื่อมต่อเส้นทางในโครงข่ายสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาในอนาคต ยกระดับมาตรฐานความสะดวกและปลอดภัย รองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทางในอนาคต

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ทช. ได้ดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาทางหลวงชนบทสนับสนุนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Thailand Riviera) เพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในภาพรวมของประเทศ นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสมุทรปราการไปจนถึงจังหวัดนราธิวาส ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาเส้นทางในโครงข่ายตามแผนดังกล่าวมีความต่อเนื่อง สามารถรองรับปริมาณการขนส่งและการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี ตลอดจนช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเดินทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวและชุมชนท้องถิ่นบริเวณพื้นที่ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบท สาย สข.4009 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4083 – บ้านกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม. ที่ 0+000 เลียบตามแนวชายฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทะเลสาบสงขลา ไปสิ้นสุดโครงการบริเวณ กม. ที่ 10+655 รวมระยะทาง 10.310 กิโลเมตร ซึ่งก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาด 2 ช่องจราจร ความกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.50 เมตร พร้อมขยายความกว้างของสะพาน จำนวน 2 แห่ง ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณชุมชนและดำเนินงานด้านความปลอดภัยตลอดเส้นทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 124 ล้านบาท และปัจจุบันอยู่ระหว่างเริ่มดำเนินการก่อสร้างซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางปี พ.ศ.2566