Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย สฎ.3033 จ.สุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่ภาคใต้ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยแขวงทางหลวงชนบทสุราษฎร์ธานี ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.3033 แยก ทล.401 – บ้านควนกลิ้ง อำเภอเคียนซา, พุนพิน, คีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี เสร็จสมบูรณ์ โดยดำเนินการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร กว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0 – 1 เมตร พร้อมสร้างทางระบายน้ำ ความยาว 2.050 กิโลเมตร ติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย

การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ กม.ที่ 22+700 ถึง กม.ที่ 25+600 รวมระยะทาง 2.9 กิโลเมตร เพื่อให้ประชาชนสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนที่สัญจรไป – มา อีกทั้ง ยังเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมขังผิวการจราจรในช่วงฤดูฝน

นอกจากนี้ถนนทางหลวงชนบทสาย สฎ.3033 ยังเป็นเส้นทางขนส่งสินค้าทางการเกษตร เช่น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ตลอดจนสามารถใช้เป็นเส้นทางลัดจากอำเภอคีรีรัฐนิคมไปยังอำเภอเคียนซา และเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว “ป่าต้นน้ำ บ้านน้ำราด” อีกด้วย