ทช.สร้างและยกระดับชั้นทางถนนสาย สต.3016 อ.เมือง จ.สตูล เสร็จสมบูรณ์ ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว -ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดย แขวงทางหลวงชนบทสตูล ดำเนินโครงการก่อสร้างและยกระดับชั้นทางบนถนนทางหลวงชนบทสาย สต.3016 แยก ทล.406 บ้านกุบังปะโหลด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล เสร็จสมบูรณ์

เนื่องด้วยถนนสายดังกล่าวเป็นเส้นทางลัดจากตัวเมืองสตูลไปสู่ด่านวังประจันและสถานที่สำคัญต่างๆ อีกทั้งยังเป็นเส้นทางคมนาคมจากประเทศไทยไปยังประเทศมาเลเซีย ทำให้มีปริมาณการจราจรค่อนข้างมากในแต่ละวัน ส่งผลให้เกิดการจราจรติดขัดและเกิดความล่าช้าในการเดินทาง

ทช.จึงได้ดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาการจราจร และช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยปรับปรุงผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 9 – 16 เมตร พร้อมขยายความกว้างช่องทางการจราจร ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 1+000 ระยะทางรวม 1 กิโลเมตร