Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อ.ท่าอุเทนแล้วเสร็จ เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 212 สายนครพนม – อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ระยะทาง 18.8 กิโลเมตร แล้วเสร็จ หวังช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางและเพิ่มศักยภาพการคมนาคมขนส่งไทย – สปป.ลาว

ทางหลวงหมายเลข 212 เป็นทางหลวงสายรอง เริ่มต้นที่อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่จังหวัดบึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และสิ้นสุดที่จังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทาง 580.375 กิโลเมตร สำหรับสายนครพนม – อำเภอท่าอุเทน อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครพนม เป็นเส้นทางเลียบฝั่งแม่น้ำโขงเชื่อมโยงการคมนาคมระหว่างไทย – สปป.ลาว เพื่อสนับสนุนด้านอุตสาหกรรมการลงทุน การค้าชายแดน การขนส่ง การท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน ทล. จึงดำเนินการก่อสร้างขยายทางหลวงสายดังกล่าว ระหว่าง กม. ที่ 284+571 ถึง กม. ที่ 303+424 ขยายจากเดิมขนาด 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจรไป – กลับ กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.5 เมตร ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต และก่อสร้างศาลาทางหลวงเพื่อให้ประชาชนใช้หลบแดดหลบฝน ระหว่างรอรถโดยสาร จำนวน 22 แห่ง รวมงานติดตั้งสัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน 644,155,495 บาท

ทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยให้การคมนาคมขนส่งมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมของจังหวัดนครพนม เพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสมาชิกอาเซียน และสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจพิเศษของประเทศเพิ่มขึ้น