ทช. ลาดยางถนนเชื่อมชลบุรี – ฉะเชิงเทรา ระยะทางรวม กว่า19กม. เสร็จสมบูรณ์ หวังส่งเสริมและกระตุ้นเศรษฐกิจการขนส่งภาคตะวันออก

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ส่งผลให้ถนนในพื้นที่ดังกล่าวมีปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการคมนาคมและการท่องเที่ยว พัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัญจรไป – มา ระหว่างอำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ไปยังอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้สามารถเดินทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาลไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.)

ทช. จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 19.406 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม. ที่ 18+054 – กม. ที่ 37+460 โดยก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 110.245 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว