ทช.สร้างสะพานเชื่อมจังหวัดสุรินทร์ – บุรีรัมย์ ร่นระยะทาง 21 กม. บรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน คาดแล้วเสร็จปีนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม ดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ส่งเสริมการคมนาคมขนส่งให้ขยายตัวอย่างมีระบบ เชื่อมโยงระหว่างอำเภอ ตำบล และหมู่บ้านได้ทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างสะพานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 63% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 นี้

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่าง ได้ขอรับการสนับสนุนโครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำชี ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เพื่อเชื่อมระหว่างบ้านโคกเพชร ตำบลท่าสว่าง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ กับบ้านหัวช้าง ตำบลชุมแสง อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นการทดแทนสะพานไม้เดิมที่พังเสียหายไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องใช้สะพานข้างเคียงที่อยู่ห่างออกไปประมาณ 8 กิโลเมตร ทำให้ไม่ได้รับความสะดวกและเสียเวลาในการเดินทาง

ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างสะพานดังกล่าว โดยก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 290 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9 เมตร พร้อมก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตต่อเชื่อมทั้งสองด้านผิวจราจรกว้าง 7 เมตร มีทางเท้า ติดตั้งป้ายจราจร ตีเส้นผิวจราจร วางท่อ และปลูกหญ้า ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างสะพานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 63% คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2564 ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ ลดระยะเวลา ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางและขนส่งพืชผลทางการเกษตร เนื่องจากสะพานดังกล่าวสามารถร่นระยะทางได้ประมาณ 21 กิโลเมตร

นอกจากนี้ ทช. ยังได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนก่อนก่อสร้างและเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในโครงการก่อสร้างสะพานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด