CPAC Green Solution ขับเคลื่อน ESG ผ่าน BIMobject Thailand คว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากงาน Autodesk สิงคโปร์

โครงการประกวด BIMObject Green Design Competition 2022 สนับสนุนโดย CPAC Green Solution ชวนสถาปนิก วิศวกรรุ่นใหม่ ร่วมกันกู้วิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก ดิสรัปท์วงการก่อสร้างด้วยนวัตกรรม BIM ร่วมกันแก้ไขปัญหางานก่อสร้างเรื้อรัง อีกทั้งยังปลูกฝังคนรุ่นใหม่และทุกคนใน Ecosystem ให้ใส่ใจในสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG 4 Plus จนคว้ารางวัล “Autodesk ASEAN Innovation Award 2022” ประเภท Future Pillar of the year จาก Autodesk ณ ประเทศสิงคโปร์

ชนะ ภูมี Vice President – Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี กล่าวว่า BIMobject Green Design Competition 2022 เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการออกแบบและการก่อสร้างสีเขียวที่ให้ผู้แข่งขันนำสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาออกแบบและก่อสร้างเป็น Green Co-Living Space และยังเป็นการรวมไปถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรอย่างยั่งยืนตามแนวทาง ESG 4 Plus ของเอสซีจี คือ มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ภายใต้ความเชื่อมั่น โปร่งใส โดยเน้นไปที่ Go Green ที่เลือกใช้สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาออกแบบและก่อสร้าง ในด้าน Lean เหลื่อมล้ำ ทำให้เทคโนโลยี CPAC BIM สามารถเข้าถึงนักเรียนนักศึกษาทั่วประเทศ ผ่านการจัดงานประกวดครั้งนี้

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีจุดแข็งด้านเครือข่ายจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ ด้วย Digital Construction ของ CPAC Green Solution ที่สามารถรวบรวมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี BIM และ Sustainable Design มาร่วมสร้างโจทย์ในการตัดสินการแข่งขัน รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ผ่านมุมมองของการได้นำไปใช้งานจริง

ในโครงการ BIMObject Green Design Competition 2022 ครั้งนี้มีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ทั้งภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เกือบ 200 คนเข้าร่วมการประกวด สะท้อนให้เห็นถึงว่าโครงการนี้บรรลุเป้าประสงค์ที่จะทำให้ BIM เข้าถึงทุกคนแล้ว

CPAC Green Solution จะผลักดันผ่านกลยุทธ์ “Green Construction” โดยมีเป้าหมายที่จะยกระดับมาตรฐานงานก่อสร้างของประเทศให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้างเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน ทั้งการใช้ทรัพยากรและวัสดุก่อสร้างอย่างคุ้มค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้มาตรฐานสุขภาพอนามัย มีการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน เปลี่ยน Waste หรือความสูญเสียให้เป็น Value หรือการสร้างผลประโยชน์คืนกลับสู่สังคม ผ่านการพัฒนานวัตกรรมโซลูชันครบวงจรด้วย CPAC Green Solution ผ่านสินค้ารักษ์โลก (Green Products) และบริการก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Solution) สร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง ตอบสนองความต้องการลูกค้าที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ชนะ กล่าวว่า รางวัล Autodesk ASEAN Innovation Awards 2022 ครั้งนี้ถือเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่า โดยเป็นรางวัลที่มอบเป็นเกียรติให้กับโครงการและบุคลากรในภูมิภาค ASEAN ที่มีวิสัยทัศน์ในการก้าวสู่อนาคต ด้วยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงการประยุกต์ใช้ BIM และโซลูชันสำหรับผู้ออกแบบ วิศวกร และงานก่อสร้างจาก Autodesk ซึ่งสาขาที่ BIMobject Thailand ได้รับรางวัลคือ Future Pillar of the year ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการศึกษาที่ช่วยปลูกฝังองค์ความรู้ด้าน Digital Construction ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญของอุตสาหกรรมก่อสร้างต่อไปในอนาคต โดย CPAC Green Solution ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมากตามแนวทาง ESG 4 Plus ในเรื่อง Lean เหลื่อมล้ำ เนื่องจากโครงการนี้นักศึกษาจากทุกสถาบันทั่วประเทศสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี BIM ได้อย่างเท่าเทียมกันผ่าน Digital Platform รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันน่าภาคภูมิใจของคนไทย เนื่องจากเราเป็นบริษัทจากประเทศไทยรายแรกและรายเดียวที่ได้รับรางวัลจากสาขานี้

“CPAC Green Solution มีความตั้งใจที่จะสนับสนุนโครงการนี้ในปีต่อๆ ไป และขยายผลในวงกว้างเพื่อผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับวงการก่อสร้างไทย พร้อมกับผลักดันการพัฒนานวัตกรรมที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมในทุกกระบวนการก่อสร้าง โดยมุ่งเน้นนวัตกรรม Go Green ที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ให้ได้มากที่สุด และการใช้เศษวัสดุในการก่อสร้างให้คุ้มค่าที่สุด (Turn Waste to Value)” ชนะ กล่าว

ด้านดร.วิลสา วิจิตรวาทการ กรรมการผู้จัดการ BIMobject Thailand กล่าวว่า หนึ่งในความท้าทายหลักของอุตสาหกรรมก่อสร้าง คือ การขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานที่มีทักษะเฉพาะด้าน หลังจากผ่านวิกฤตโรคระบาดมา เราจึงต้องเปลี่ยนอุปสรรคต่างๆ ให้เป็นโอกาส ช่วง 3 ปีที่เราสื่อสารและเรียนออนไลน์ ทำให้เราเข้าถึงกลุ่มนักเรียนได้ครอบคลุมมากขึ้น สำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง เราเริ่มต้นง่ายๆ จากการให้โอกาสนักเรียน นักศึกษา ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ทักษะการออกแบบพื้นฐานด้านดิจิทัลและสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในวงการก่อสร้างได้อย่างเท่าเทียมกัน ทักษะและประสบการณ์เหล่านี้จะเปิดประตูแห่งโอกาสให้กับสถาปนิกและวิศวกรรุ่นใหม่

“หากเราสามารถผลิตสถาปนิกและวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ 200-300 คนต่อปี ถือว่าเราบรรลุเป้าประสงค์แล้ว” กรรมการผู้จัดการ BIMobject Thailand กล่าว