Friday, September 22, 2023
Latest:
News

ขบ. ยืนยันร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เน้นความเป็นธรรม เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนยุคดิจิทัล

จิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. …. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) ยืนยันว่าร่างกฎกระทรวงดังกล่าวได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและสังคมในภาพรวมเป็นสำคัญ เพื่อเปิดทางเลือกในการใช้บริการรถยนต์ส่วนบุคคลผ่านระบบแอปพลิเคชันที่มีความสอดคล้องตามวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วไปและผู้ใช้บริการรถสาธารณะในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลของสวนดุสิตโพลพบว่า ร้อยละ 97 เห็นด้วยกับการผลักดันให้การใช้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเป็นบริการที่ถูกกฎหมาย นอกจากนี้ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่มีการออกกฎหมายรองรับให้การขนส่งผู้โดยสารผ่านระบบแอปพลิเคชันเป็นการขนส่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม อังกฤษ ฝรั่งเศส สเปน เยอรมัน และอิตาลี เป็นต้น

ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้เป็นการกำหนดให้รถยนต์ส่วนบุคคลที่ให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ถือเป็นรถยนต์รับจ้างประเภทหนึ่งเช่นเดียวกันกับรถแท็กซี่ เพื่อให้สามารถกำกับดูแลการให้บริการให้มีความปลอดภัยและเป็นธรรมต่อประชาชน ซึ่งรถยนต์ส่วนบุคคลดังกล่าวต้องขึ้นทะเบียนกับ ขบ. ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งมีความเท่าเทียมกับการให้บริการรถแท็กซี่ในปัจจุบัน เช่น ต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 9 ปี ผู้ขับรถจะต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะและผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ต้องมีการทำประกันภัยรถยนต์สาธารณะเพิ่มเติมเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสาร ต้องติดเครื่องหมายแสดงการเป็นรถยนต์รับจ้างทางเลือกในตำแหน่งที่ชัดเจน เพื่อแสดงให้เห็นลักษณะการให้บริการที่แตกต่างจากรถแท็กซี่ โดยรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้น ผู้โดยสารจะไม่สามารถโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสารทั่วไปได้ นอกจากนี้ยังกำหนดให้ผู้ให้บริการระบบแอปพลิเคชันต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยและขึ้นทะเบียนกับ ขบ. เพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้โดยสารและผู้ให้บริการผ่านแอปพลิเคชันด้วย

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวงฉบับดังกล่าว ถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับแท็กซี่โดยการรับผู้โดยสารผ่านแอปพลิเคชันเพิ่มเติมจากการรับผู้โดยสารได้จากการโบกเรียกหรือจอดรับผู้โดยสาร และอยู่ระหว่างการพัฒนาแอปพลิเคชันติดตามรถแทน GPS ซึ่งสอดรับกับมาตรการเพิ่มรายได้ลดภาระค่าใช้จ่ายที่ ขบ. ได้กำหนดมาตรการเยียวยาให้กับกลุ่มรถแท็กซี่ โดยขยายอายุการใช้งานรถแท็กซี่จาก 9 ปี เป็น 12 ปี รวมทั้งเปิดโอกาสให้แท็กซี่สามารถติดตั้งสื่อโฆษณาสินค้าหรือบริการบนตัวรถเพื่อหารายได้เสริม ซึ่งการยกร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นเจตนารมณ์สำคัญของกระทรวงคมนาคม และ ขบ. เพื่อพัฒนาการให้บริการที่สอดคล้องกับเทคโนโลยีและความต้องการของประชาชน ภายใต้การกำกับดูแลเพื่อความปลอดภัยและเป็นธรรมกับทุกฝ่ายมุ่งให้เกิดการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการระบบการขนส่งสาธารณะต่อไป