ทล.ขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน จ.ระนอง ระยะทาง 17.75 กม. แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สายชุมพร ระนอง ตอน บ้านทรายแดง บ้านบางนอน จังหวัดระนอง ระยะทางประมาณ 17.75 กิโลเมตร จากขนาด 2 ช่องจราจร เป็นขนาด 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ เป็นการพัฒนาโครงข่าย ทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงระหว่างจังหวัดครอบคลุมทั่วประเทศให้เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ด้วยการการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านต่าง ๆ ของประเทศ ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) สายชุมพร – ระนอง ตอน บ้านทรายแดง – บ้านบางนอน เป็นส่วนหนึ่งของถนนเพชรเกษม ซึ่งทางหลวงหมายเลข 4 สายกรุงเทพมหานคร – จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) เป็นทางหลวงสายประธานของประเทศที่มุ่งสู่ภาคใต้ของประเทศไทย มีระยะทาง 1,277 กิโลเมตร นับเป็นทางหลวงสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย

โดยมีเส้นทางเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร (ข้ามคลองบางกอกใหญ่) ตั้งอยู่บนเส้นแบ่งการปกครองระหว่างเขตบางกอกใหญ่กับเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร สิ้นสุดที่จุดผ่านแดนถาวรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา บริเวณเขตแดนประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย โดยในปี 2558 มีปริมาณจราจรประมาณ 5,430 คัน/วัน

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลทรายแดง และตำบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับข้างละ 2 ช่องจราจร) ระหว่าง กม. ที่ 585+250 – 603+000 ผิวทางแบบแอสฟัลท์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร และด้านในกว้าง 0.5 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลาง รวมงานก่อสร้างจุดกลับรถ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณ 847,380,000 บาท

ทั้งนี้ โครงการก่อสร้างดังกล่าวจะทำให้ทางหลวงหมายเลข 4 ช่วงชุมพร – ระนอง เป็นถนน 4 ช่องจราจรตลอดเส้นทาง โครงข่ายทางหลวงมีความสมบูรณ์และมีมาตรฐานดียิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และยุทธศาสตร์การเป็นเมืองท่าขนถ่ายสินค้าจากชายฝั่งทะเลตะวันออกไปยังชายฝั่งทะเลตะวันตก รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก ทำให้การคมนาคมขนส่งสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่จะเกิดจากอุบัติเหตุ ช่วยลดอัตราการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง ส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจ การค้า การท่องเที่ยว และเกษตรกรรมในพื้นที่