Thursday, September 21, 2023
Latest:
News

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยก ทล.1020 จ.พะเยา, เชียงราย ระยะทาง43.709 กม. คาดแล้วเสร็จในปี’67 หนุนเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งและการท่องเที่ยวเชื่อม ไทย – พม่า – ลาว – จีน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ซึ่งปัจจุบันมีผลงานความคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 20 ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนงานดินถม งานชั้นรองพื้นทางลูกรัง งานชั้นพื้นทางหินคลุก และงานโครงสร้างฐานราก เสาตอม่อสะพาน โดยโครงการดังกล่าวคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์ในปี พ.ศ. 2567

ทช.ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 ถึง บ้านกิ่วแก้ว อำเภอเทิง, จุน จังหวัดเชียงราย, พะเยา ระยะทางรวม 43.709 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย การปรับปรุงขยายถนนเดิม บริเวณ กม.ที่ 3+425 ถึง กม.ที่ 12+000 รวมระยะทาง 8.575 กิโลเมตร และการก่อสร้างถนนใหม่ บริเวณ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 3+425 และ กม.ที่ 12+000 ถึง กม.ที่ 43+709 รวมระยะทาง 35.134 กิโลเมตร

โดยก่อสร้างเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 – 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่ 2 แห่ง สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเล็ก 12 แห่ง รวมถึงโครงสร้างระบายน้ำ อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย สัญญาณไฟจราจรและไฟฟ้าส่องสว่างตลอดสายทาง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 1,199 ล้านบาท เป็นงบผูกพันปี พ.ศ. 2564 – 2567

เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จ จะช่วยสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมระหว่างจังหวัดและประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมของภาคเหนือตอนบน ซึ่งจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย มีอาณาเขตติดกับประเทศเมียนมาร์ ประเทศลาว และสามารถเชื่อมต่อไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ รวมถึงช่วยรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคต รองรับการเดินทางของประชาชนที่จะใช้เส้นทางผ่านสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ – ห้วยทราย) เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในภาพรวมอย่างยั่งยืน