ครม. มีมติรับทราบผลการประชุม กพอ.ครั้งที่ 3/2565 และอนุมัติตามร่างประกาศ สกพอ. เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .…

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ..2565 ที่มี พล..ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดย ครม. มีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย กพอ. มีมติเห็นชอบให้สกพอ. ขอรับจัดสรรงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 99.8788 ล้านบาท และอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอ เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ…..]  ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่ง พื้นที่รวมประมาณ 7,986 ไร่ ซึ่ง กพอ. มีมติเห็นชอบแล้ว

สาระสำคัญของเรื่อง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ ดังนี้ (1) ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดยคณะกรรมการนโยบายฯ มีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดิน และแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ซึ่งมีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเภทการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 7 แห่ง (พื้นที่รวมประมาณ 7,986 ไร่) ประกอบด้วย 

1) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเขตพัฒนาอุตสาหกรรม (สีม่วงอ่อนมีจุดสีขาว) เปลี่ยนเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการอุตสาหกรรม (สีม่วง) รวม 5 แห่ง ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ แหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ หนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน จังหวัดชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมเอ็กโกระยอง จังหวัดระยอง และนิคมอุตสาหกรรม ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียลเอสเตท จังหวัดระยอง 

2) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนเมือง (สีส้ม) ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีส้มอ่อนมีจุดสีขาว) และที่ดินประเภทชุมชนชนบท (สีเหลืองอ่อน) เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (สีน้ำตาล) ในพื้นที่ศูนย์นวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงบ้านฉาง จังหวัดระยอง

3) เปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีส้มอ่อนมีจุดสีขาว) เป็นที่ดินประเภทเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (สีน้ำตาล) ในพื้นที่เขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษ ศูนย์นวัตกรรมการแพทย์ครบวงจร ธรรมศาสตร์ พัทยา โดยคำนึงถึงความต่อเนื่องเชื่อมโยงกับโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคของพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ การขอรับจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น จำนวน 99.8788 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายบุคลากร (เงินเดือน ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์) จำนวน 14.8788 ล้านบาท, ค่าเช่าสำนักงานและค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักงาน จำนวน 50 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วน จำนวน 35 ล้านบาท