Friday, September 22, 2023
Latest:
News

รฟม. ชี้แจงกรณียกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) แถลงการณ์ชี้แจงกรณี ยกเลิกประกวดราคาก่อสร้าง รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก)โดยการประกวดราคานานาชาติ

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)

ภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า สำหรับกรณีการประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ ดังนี้

ตามที่ได้มีประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ลงวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2564 เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) โดยการประกวดราคานานาชาติ เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนมากขึ้นนั้น รฟม. ขอเรียนชี้แจงว่า ในการดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ รฟม. ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดย รฟม. และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งในช่วงที่ผ่านมา รฟม. ได้มีการประสานงานเชิญผู้สังเกตการณ์เข้าร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินงาน ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ตามข้อตกลงคุณธรรมมาโดยตลอด แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา ทำให้การสื่อสารกับผู้สังเกตการณ์มีความคลาดเคลื่อน จึงทำให้เอกสารบางรายการส่งไปไม่ถึงผู้สังเกตการณ์ และถือได้ว่าเป็นการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามระบบข้อตกลงคุณธรรม ดังนั้น รฟม. จึงเห็นสมควรยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ฉบับลงวันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 และเริ่มดำเนินการตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างใหม่ให้ครบถ้วน

เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ รฟม. จึงเห็นควรให้ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ และเริ่มดำเนินการในขั้นตอนการประกวดราคาใหม่ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยในการดำเนินการตามขั้นตอนประกวดราคาครั้งใหม่นี้ รฟม. จะดำเนินการทันที และจะเร่งรัดการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงฯ ให้เป็นไปตามกำหนดการณ์ในแผนงานเดิมโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อภาครัฐ

สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) เป็นโครงการรถไฟฟ้า ที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างนนทบุรี กับกรุงเทพมหานครฝั่งพระนครและฝั่งธนบุรี รวมถึงสมุทรปราการ เข้าด้วยกัน มีระยะทางรวมทั้งสิ้น 23.6 กิโลเมตร เป็นโครงสร้างทางวิ่งใต้ดิน 13.6 กิโลเมตร 10 สถานี และโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ 10 กิโลเมตร 7 สถานี โดยมีแผนจะเริ่มดำเนินงานก่อสร้าง ในปี พ.ศ. 2565 และเปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2570 ทั้งนี้ รฟม. จะยังคงยึดมั่นปฏิบัติงานโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการดำเนินงานที่รัฐจะได้รับโครงการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน ผู้ใช้บริการเป็นสำคัญ