“SYS” รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ตอกย้ำภารกิจส่งเสริมการศึกษาของไทย

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด หรือ SYS ผู้ผลิตเหล็กเอชบีม ไวด์แฟลงก์ มานานกว่า 25 ปี ดำเนินธุรกิจบนหลักธรรมาภิบาล และมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมด้านการศึกษาทั้งในและนอกพื้นที่โรงงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมนั้น เป็นหนึ่งในสามนโยบายการดำเนินงานตามแนวคิด 3E Concept ของ SYS ที่สนับสนุนทั้งด้านการศึกษา การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และด้านชุมชนนิเวศ อันเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมที่ SYS ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

ฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)
ฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS)

จากความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ SYS เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับ”รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี 2566 โดยมี ฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จาก ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้

จากความมุ่งมั่นในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยผ่านการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาดังกล่าวส่งผลให้ SYS เป็นหนึ่งในองค์กรชั้นนำที่ได้รับ”รางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับกระทรวงศึกษาธิการ” ประจำปี 2566 โดยมี ฉัตรภพ พรธรรม ผู้จัดการฝ่ายบริหารความยั่งยืน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด (SYS) เป็นตัวแทนบริษัทเข้ารับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร จาก ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา เมื่อเร็วๆ นี้

ที่ผ่านมา SYS มุ่งขยายโอกาสทางการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ อาทิ

  • การให้ทุนการศึกษา ซึ่งมีทั้งแบบต่อเนื่องตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จนจบปริญญาตรี ภายใต้โครงการ SYS Education Fund โดยเป็นการมอบทุนให้นักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจนในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย นอกจากนี้ ยังให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถม ในพื้นที่จังหวัดระยอง การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนพยาบาล รวมถึงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อปูรากฐานสู่อนาคตในการเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
  • การจัดทำ “ห้องเรียนอัจฉริยะ SYS SMART ROOM”ให้แก่โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อให้การเรียนการสอนสามารถดำเนินการผ่านระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีที่พัฒนามาโดยเฉพาะ ช่วยยกระดับการเรียนรู้และสร้างโอกาสการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงยกระดับการศึกษาไทยให้ก้าวไกลทันโลกในยุคโลกไร้พรมแดน
  • การสนับสนุนเงินช่วยเหลือปรับปรุงซ่อมแซมโรงเรียน  เพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น