ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพรฎ.กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ..2565  ที่มี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ผ่านระบบ Video Conference) โดย ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พ.. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้ และให้ มท. รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดต่อไป และรับความเห็นของกระทรวงคมนาคมและสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย
                   ทั้งนี้ มท. เสนอว่า 
                   1. สืบเนื่องจากน้ำท่วมใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2554 พื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต้องเผชิญกับปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในฤดูน้ำหลาก สาเหตุเพราะการระบายน้ำลงสู่โครงการแก้มลิง (คลองมหาชัย – คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เป็นไปอย่างล้าช้า ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก ทรัพย์สินและบ้านเรือนได้รับความเสียหาย  
                   2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ มท. จึงมีโครงการขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กคลองพระยาราชมนตรี ช่วงจากคลองหนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ เนื่องจากคลองพระยาราชมนตรีเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองหลักสองแห่ง ได้แก่  แห่งแรกคลองภาษีเจริญ ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำท่าจีนและแห่งที่สองคลองมหาชัย  ระบายน้ำไปสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัยถึงคลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และระบายลงสู่แม่น้ำท่าจีนต่อไป ซึ่งปัจจุบันคลองพระยาราชมนตรีมีความกว้างลดลงเหลือเพียง 6 ถึง 8 เมตรไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจำเป็นต้องขยายคลองให้มีความกว้างขนาด 20 เมตร พร้อมก่อสร้างเป็นเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อรักษาแนวคลอง รักษาเขตแนวที่ดินของประชาชน และป้องกันการพังทลายของตลิ่ง โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณคลองหนองใหญ่ และสิ้นสุดโครงการบริเวณคลองภาษีเจริญ ระยะความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร (1,500 เมตร)

โครงการดังกล่าวจะช่วยแบ่งและเร่งการระบายน้ำจากคลองภาษีเจริญไปสู่คลองมหาชัยและลงสู่โครงการแก้มลิง (คลองมหาชัยถึงคลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้
                   3. กทม. จึงมีความจำเป็นต้องเข้าไปทำการสำรวจให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องได้มาโดยแน่ชัดในพื้นที่ของโครงการดังกล่าว เพื่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำอันเป็นกิจการเพื่อประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งเพื่อให้เจ้าหน้าที่หรือพนักงานเจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไปสำรวจและเพื่อให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องได้มาโดยแน่ชัด 
                   4. เมื่อก่อสร้างตามโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานในฤดูน้ำหลาก ในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองพระยาราชมนตรีและคลองภาษีเจริญ ลงสู่โครงการแก้มลิงคลองมหาชัย – คลองสนามชัยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
                   5. กทม. ได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยดำเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 โดยจัดให้มีกิจกรรมการประชาสัมพันธ์และตอบแบบสอบถาม การจัดเวทีสาธารณะ และมีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการดำเนินโครงการ 
                   6. สำนักงบประมาณ แจ้งว่า กทม. มีแผนการจัดกรรมสิทธิ์และการเบิกจ่ายค่าทดแทน ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ม.ค. 2564 – ธ.ค. 2568) ประมาณการค่าจัดกรรมสิทธิ์ จำนวน 192,039,000 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณของ กทม. ทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการตามร่างพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ กทม. จะต้องดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน โดยพิจารณาถึงความคุ้มค่า ต้นทุนที่เหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่ทางราชการและประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญ รวมทั้งความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบด้วย     

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา คือ กำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงบางแค เขตบางแค และแขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เพื่อขยายคลองและก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองพระยาราชมนตรีช่วงจากคลองหนองใหญ่ถึงคลองภาษีเจริญ มีกำหนดใช้บังคับ 4 ปี โดยให้เริ่มต้นเข้าสำรวจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ภายในแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ภายใน 180 วัน นับแต่วันที่พระราชกฤษฎีกานี้ใช้บังคับ

Crภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร