Thursday, September 21, 2023
Latest:

ดร.เอกรัตน์ ไวยนิตย์

News

สวทช. ร่วมกับสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น สร้างนวัตกรรม – พัฒนาบุคลากรระบบขนส่งทางรางของไทย

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือด้านเทคนิค ระหว่างสถาบันวิจัยเทคนิครถไฟ ประเทศญี่ปุ่น

Read More