คุณทรงพล ยมนาค “เราใช้ BIM เป็นเครื่องมือในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานของเราให้เป็น BIM ”

หลังจากที่คณะกรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) สมัยปีพ.ศ.2560 -2562 ซึ่งมี ดร.ธเนศ วีระศิริ เป็นนายกวสท. ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินการจัดตั้ง ศูนย์ BIM LAB by EIT หรือศูนย์อบรมการทำงานด้วยแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (BIM) ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (วสท.)

Read more

สภาวิศวกรเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีอาคารเขียวแก่วิศวกร พัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศไทย

อาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตอบรับอาคารประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล และช่วยประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Read more