สภาวิศวกร แนะ 5 กลยุทธ์ปรับตัว รับอุตฯก่อสร้างฟื้นตัว Q3 เดินหน้ายกเว้นทดสอบความรู้ระดับภาคี

สภาวิศวกร (COE Thailand) แนะวิศวกรไทยเร่งปรับตัวท่ามกลางวิกฤต ด้วย 5 กลยุทธ์ รับอุตสาหกรรมก่อสร้างฟื้นตัว ไตรมาส 3 ได้แก่ เป็นนักสื่อสารที่ดี เป็นนักภาษาศาสตร์ เป็นนักสหวิชาชีพ เป็นผู้เรียนที่ดี เป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพฯ หลังCOVID-19 กระทบแผนการจ้างงานภาคอุตสาหกรรม

Read more

สภาวิศวกรจัดประชุมใหญ่สามัญสภาวิศวกรประจำปี 2564 วันที่ 11 ก.พ.นี้ ผ่าน Cisco Webex

คณะกรรมการสภาวิศวกรต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ปีละหนึ่งครั้ง ประกอบกับในการดําเนินงานของสภาวิศวกร คณะกรรมการ สภาวิศวกรต้องจัดทําแผนการดําเนินงานและงบประมาณประจําปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สภาวิศวกร

Read more

สภาวิศวกรเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีอาคารเขียวแก่วิศวกร พัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศไทย

อาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตอบรับอาคารประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล และช่วยประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Read more