ทช. สร้างถนนสนับสนุนเสริมการค้าการขนส่ง รองรับปริมาณการจราจรเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนต่อเนื่อง

ปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ที่ผ่านมา ทช. ได้ดำเนินการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจชายแดน (Special Economic Zone : SEZ) อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

Read more