Tuesday, October 3, 2023
Latest:

โครงการทางหลวงพิเศษ

Construction

ครม.อนุมัติก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สาย “บางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว” วงเงิน 19,700 ล้านบาท

การประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2564 ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ครม.มีมติอนุมัติให้กรมทางหลวงดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว ช่วงเอกชัย – บ้านแพ้ว ในส่วนของงานโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง 19,700 ล้านบาท

Read More