TCMA รวมพลัง 25 พันธมิตรอุตฯ ปูนซีเมนต์ ประกาศ​ ‘MISSION 2023’ ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2

TCMA รวมพลัง 25 พันธมิตรอุตฯ ปูนซีเมนต์ ประกาศ​ ‘MISSION 2023’ ขับเคลื่อนลดก๊าซเรือนกระจก 1 ล้านตัน CO2

Read more

สภาวิศวกรเผยแพร่องค์ความรู้เทคโนโลยีอาคารเขียวแก่วิศวกร พัฒนาและส่งเสริมการก่อสร้างอาคารเขียวในประเทศไทย

อาคารเขียว (Green Building) ในประเทศไทยมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ตอบรับอาคารประหยัดพลังงานตามนโยบายรัฐบาล และช่วยประหยัดพลังงาน ไม่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยมีองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญกับการประหยัดพลังงานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

Read more