Friday, September 29, 2023
Latest:
Technology

เปิดตัว Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ นำอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืน

กรุงเทพฯ: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ร่วมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)  เปิดตัว ผลิตภัณฑ์G Rock สู่ Green Rock นวัตกรรมวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์สำหรับอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างสู่ความยั่งยืนโดยมี ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  ดร.จุลเทพ ขจรไชยกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   ณ โถงชั้น1 สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวว่า ตามนโยบายรัฐบาลที่สนับสนุน BCG Model สวทช. ได้กำหนดเป็นแผนงานสำคัญภายใต้แผนกลยุทธ์ สวทช. (พ.ศ.2564-2568) ได้ระดมความเชี่ยวชาญใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อน BCG สู่การปฏิบัติ โดยมีแนวทางการส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อน BCG ที่เน้นทำงานร่วมกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดด้วยกลไกการสนับสนุนด้านต่างๆ อาทิ การสนับสนุนทางการเงิน ผ่านศูนย์ลงทุน/NSTDA Holding สิทธิประโยชน์ทางภาษี การพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการ Startup Voucher โครงการ Research Gap Fund รวมทั้งยังบริการโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) เมืองนวัตกรรมอาหารและการทำงานร่วมวิจัยกับภาคเอกชน

ล่าสุดผลงาน Green Rock เป็นอีกตัวอย่างความสำเร็จของความร่วมมือภาครัฐและเอกชนที่เข้มแข็งเพื่อนำไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน ภายใต้แนวคิดระบบเศรษฐกิจในโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG

Green Rock ที่ผสมอยู่ในวัสดุคอนกรีตทำให้มีน้ำหนักเบาลง มีความแข็งแรง และดูดซับเสียงได้ดี

ดร.จุลเทพ ขจรไชย

ดร.จุลเทพ ขจรไชย ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) กล่าวว่า ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) ได้นำองค์ความรู้ด้านวัสดุศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุเพื่อพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยใช้ประโยชน์จากวัสดุพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พื้นที่ในการฝังกลบ และเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหล่านั้น ซึ่งวัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์ หรือ G-Rock พัฒนาขึ้นโดย ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิกส์ เอ็มเทค ที่มีความสนใจงานวิจัยด้านวัสดุก่อสร้าง โดยมีแนวทางคือการนำวัสดุพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมกลับมาใช้ประโยชน์ โดยประยุกต์ใช้ทดแทนหินจากธรรมชาติในส่วนผสมของชิ้นส่วนคอนกรีตประเภทต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดภาระน้ำหนักโครงสร้างของตัวอาคารได้อย่างมาก โดยยังคงความแข็งแรงตามมาตรฐานด้านการก่อสร้าง รวมถึงยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการประหยัดพลังงานของอาคารได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยฟองอากาศภายในเป็นจำนวนมาก จึงช่วยป้องกันการถ่ายเทความร้อนจากแสงอาทิตย์เข้าสู่ภายในอาคารได้ดี

ดร.พิทักษ์ เหล่ารัตนกุล หัวหน้าทีมวิจัยวิศวกรรมเซรามิกส์ เอ็มเทค

“ทีมวิจัยเอ็มเทคใช้เวลากว่า 3 ปี ทำงานร่วมกับบริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด กลุ่มธุรกิจต่อเนื่อง ในเครือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่การออกแบบและพัฒนาสูตรส่วนผสมในกระบวนการผลิตระดับอุตสาหกรรมโดยใช้วัสดุพลอยได้จากกระบวนการผลิตในกลุ่มอุตสาหกรรมไทยเบฟเวอเรจฯ และร่วมมือกับบริษัท พีซีเอ็ม คอนสตรัคชั่น แมททีเรียล จำกัด ทดสอบประสิทธิภาพด้านการต้านทานความร้อนของแผ่นผนังคอนกรีตสำเร็จรูปผสม G-Rock ปัจจุบันบริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด ประสบความสำเร็จในการผลิตเชิงพาณิชย์และใช้ชื่อทางการค้า “Green Rock” วัสดุเม็ดมวลเบาสังเคราะห์” ผู้อำนวยการเอ็มเทค กล่าว

ภายใต้แนวคิด Circular Economy สามารถนำมาใช้ได้จริงทั้งในเรื่องการเติบโตของธุรกิจและโอกาสทางธุรกิจใหม่ มีตัวอย่างความสำเร็จที่อยากชวนให้ร่วมกันถอดบทเรียนเพื่อเป็นประโยชน์ต่อองค์กรอื่นๆ ได้นำไปปรับใช้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีวัสดุสามารถช่วยยกระดับกระบวนการดำเนินงานตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) และสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ ทั้งนี้ความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทยและของโลก

ประวิช สุขุม

ด้านประวิช สุขุม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ผู้บริหารสูงสุดสายบริหารทั่วไป บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ในฐานะบริษัทฯ ที่เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มระดับโลกที่ได้รับการจัดอันดับ โดย DJSI ติดต่อกัน 2 ปีซ้อน ไทยเบฟ มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม โดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) มาเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ พร้อมทั้งใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ Circular Economy มาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรในห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่ต้นน้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไทยเบฟ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านการพัฒนาและประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆ เช่น ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการใหม่ๆ ที่มีคุณค่า (Value Creation) และมีประโยชน์ต่อผู้คน สังคมและเศรษฐกิจ ทำให้สามารถนำไปขยายผล ต่อยอดเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

โดยไทยเบฟ ได้กำหนดนโยบายด้าน สิ่งแวดล้อม และนโยบายด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ ในการบริหารจัดการภายใน ที่จะทำให้มั่นใจได้ว่าการจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทนั้น ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับและมาตรฐานสากล เพื่อสร้างความเป็นเลิศทางการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องนโยบายเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนของไทยเบฟในการที่จะจัดการและป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม เพื่อผลประโยชน์ ของคนรุ่นปัจจุบันและอนาคต

นอกจากนี้ไทยเบฟ เล็งเห็นความสำคัญเรื่องนวัตกรรม ที่ถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยเบฟเป็นผู้นำทางธุรกิจได้อย่างยั่งยืน ครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันดีที่ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่มีความเชี่ยวชาญการผลิตกระเบื้องซีเมนต์ปูพื้นมากกว่า 20 ปี ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ซึ่งเป็นหน่วยงานชั้นนำด้านการพัฒนาและวิจัยระดับประเทศ เพื่อพัฒนานวัตกรรม โดยไทยเบฟ ให้การสนับสนุนงานวิจัยผลพลอยได้จากกระบวนการผลิต ซึ่งนำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็น Green Rock หรือ เม็ดวัสดุมวลเบาสังเคราะห์ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่องานวัสดุก่อสร้างตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ทั้งทางด้านคุณภาพ การใช้งาน สามารถใช้ทดแทนหินบดหรือทรายทั่วไปจากธรรมชาติ ทำให้ช่วยลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้โดยแท้จริง