Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

กรมท่าอากาศยานจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์

อภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมท่าอากาศยาน (ทย.) ได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 (ปฐมนิเทศโครงการ) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี สนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมผู้แทน ทย. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมการประชุม เมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าอากาศยานกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ของโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน ศึกษาปัจจัยด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ศึกษาและออกแบบเบื้องต้นโครงการก่อสร้างท่าอากาศยาน รวมทั้งศึกษาปัจจัยด้านเศรษฐศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาท่าอากาศยาน ซึ่งผลที่ได้จากการศึกษาในโครงการฯ จะทำให้ทราบถึงพื้นที่ที่เหมาะสมในการก่อสร้างท่าอากาศยาน การเชื่อมโยงพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยาน แบบแปลนเบื้องต้นของท่าอากาศยาน และข้อมูลสนับสนุนในการขอความเห็นชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้งท่าอากาศยาน สำหรับแนวความคิดเบื้องต้นในการก่อสร้างฯ เนื่องจากจังหวัดกาฬสินธุ์ได้กำหนดในแผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 รวมทั้งทางจังหวัดมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และยังไม่มีการขนส่งทางอากาศ ทย. ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ในการก่อสร้างท่าอากาศยาน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

สำหรับการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ ดังกล่าว ทย. ได้นำเสนอรายละเอียดโครงการ ขั้นตอน แนวทางของการศึกษา สภาพปัจจุบันของพื้นที่ศึกษา แนวโน้มความต้องการใช้ท่าอากาศยาน พื้นที่ตั้งท่าอากาศยานเบื้องต้น ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และการรับฟังข้อคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน

หลังจากนี้ ทย. จะดำเนินการเกี่ยวกับงานสำรวจออกแบบระบบท่าอากาศยาน จัดทำแบบรายละเอียดเบื้องต้น รวมทั้งงานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) เพื่อจัดประชุมกลุ่มย่อยในระดับพื้นที่ตามขั้นตอนต่อไป