Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช. ซ่อมบำรุงถนนสาย ปท.3028 ลำลูกกา ปทุมธานี ยกระดับมาตรฐานงานทางและแก้ไขคันทางทรุดตัว คาดแล้วเสร็จ ก.ค. นี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ซ่อมบำรุงถนนสาย ปท.3028 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ยกระดับมาตรฐานงานทาง รองรับการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต คาดแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม ศกนี้

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง ดำเนินการซ่อมบำรุงถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3028 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – เลียบคลองเก้า อำเภอธัญบุรี, ลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ช่วง กม.ที่ 0+650 ถึง ช่วง กม.ที่ 3+000 รวมระยะทางดำเนินการ 2.4 กิโลเมตร ซึ่งการดำเนินงานประกอบด้วย งานเสริมผิวลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ระยะทาง 900 เมตร งานแก้ไขคันทางทรุดตัว พร้อมทั้งขยายผิวทางจาก 6 เมตร เป็น 8 เมตร ระยะทาง 1.5 กิโลเมตร รวมถึงงานติดตั้งเครื่องหมายจราจรและราวกันอันตราย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานงานทาง แก้ไขปัญหาคันทางทรุดตัว เพิ่มศักยภาพของถนนในการรองรับน้ำหนักและปริมาณยานพาหนะที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต เนื่องจากเป็นเส้นทางลัดไปยังลำลูกกาได้ ตลอดจนประชาชนสามารถเดินทางระหว่างตำบลและหมู่บ้านได้อย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่า 42% ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างชั้นรองพื้นทาง โดยคาดว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม ศกนี้