Friday, September 22, 2023
Latest:
Construction

ทช. ปรับปรุงถนนสาย อบ.3025 รวม 8.25 กม. รองรับการคมนาคมขนส่ง ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดย สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี ดำเนินการปรับปรุงเส้นทางจราจรบนถนนทางหลวงชนบทสาย อบ.3025 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 202 – บ้านห้วยยาง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งทำการซ่อมสร้างผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเป็นจำนวน 3 ช่วง ได้แก่ 1.ช่วง กม. ที่ 0+000 ถึง 2+674 2.ช่วง กม. ที่ 5+100 ถึง 8+600 และ3.ช่วง กม. ที่ 17+200 ถึง 19+526 รวมระยะทาง 8.5 กิโลเมตร เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าจากวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดโดยรอบ เป็นการเพิ่มศักยภาพด้านการค้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น รวมทั้งลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนสายทาง เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจร ตามนโยบายของศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ในการพัฒนามาตรฐานงานทางอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน