Friday, September 29, 2023
Latest:
Construction

ทล. เร่งก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอน ต.มาบตาพุด – อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เลดต้นทุนการขนส่ง- ระบบโลจิสติกส์ รองรับการท่องเที่ยวภาคตะวันออก

กรมทางหลวง (ทล.) เร่งดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตาพุด – อำเภอนิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัด ทล.3191 กับแยกนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง รองรับภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวสู่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC)และเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตามนโยบายของรัฐบาล คืบหน้ากว่า 55% แล้วเสร็จประมาณมิถุนายน พ.ศ. 2565

กรมทางหลวง (ทล.) กระทรวงคมนาคม รับมอบนโยบายขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกตามนโยบายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินโครงการก่อสร้างที่อยู่ในความรับผิดชอบให้แล้วเสร็จตามกำหนด เพื่อลดต้นทุนการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว รวมถึงยกระดับโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ตามนโยบายของรัฐบาล

โดยสำนักก่อสร้างสะพาน ได้เร่งดำเนินการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3191 ตอนตำบลมาบตาพุด – อำเภอนิคมพัฒนา รวมทางลอดจุดตัดทางหลวงหมายเลข 3191 กับทางหลวงหมายเลข 3375 (เดิม) (แยกนิคมพัฒนา) ระหว่าง กม. ที่ 0+000 – กม. ที่ 13+600 รวมระยะทาง 13.6 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการที่ตำบลมาบตาพุด สิ้นสุดที่อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก (EEC) เพื่อลดปัญหาการจราจรคับคั่งบริเวณท่าเรือมาบตาพุด นอกจากนี้เส้นทางดังกล่าวยังควบคุมการจราจรด้วยระบบสัญญาณไฟจราจร ซึ่งเป็นทางแยกที่มักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ประกอบกับทางหลวงหมายเลข 3191 มีการใช้ความเร็วค่อนข้างสูง อีกทั้งบนทางหลวงหมายเลข 3375 มีปริมาณรถบรรทุกและรถขนาดใหญ่จำนวนมากจึงทำให้มีอัตราการเกิดอุบัติเหตุค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบถึงการจราจรในเส้นทางใกล้เคียง ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว ทล. จึงจัดทำโครงการก่อสร้างทางหลวงสายดังกล่าวเพื่อให้การเดินทางไปสู่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยก่อสร้างขยายความกว้างของถนนและอุโมงค์ เพื่อยกระดับตามแนวทางหลวงหมายเลข 3 ข้ามทางหลวงหมายเลข 3375 กับทางหลวงหมายเลข 3191

สำหรับรูปแบบโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษจากเดิม 4 ช่องจราจรเป็น 6 ช่องจราจร ผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างช่องจราจรละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างข้างละ 2.50 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรไป – กลับ กว้างฝั่งละประมาณ 13 เมตร และก่อสร้างทางลอดแบบอุโมงค์ใต้ดิน (Underpass) ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ (แยกนิคมพัฒนา) พร้อมงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง 2 แห่ง สะพานลอย คนเดินข้าม 2 แห่ง ก่อสร้างศาลาทางหลวงบริเวณสองข้างทาง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน จำนวน 16 แห่ง พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง งบประมาณโครงการ 1,447,433,600 บาท ปัจจุบันการก่อสร้าง คืบหน้าแล้วกว่า 55% คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ทั้งนี้เส้นทางดังกล่าวมีบางช่วงที่ดำเนินการและเปิดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางแล้ว ทั้งนี้เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ ช่วยลดปัญหาการจราจรคับคั่งการขนส่งสินค้าบริเวณทางเข้าสู่ท่าเรือตำบลมาบตาพุด ช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการ อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักลงทุนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดระยอง ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการเข้าสู่ AEC