ทล. ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู – เลย ตอนอำเภอนาวัง – บ้านวังสำราญ จ.หนองบัวลำภู เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 19.844 กม. แล้วเสร็จ

กรมทางหลวง (ทล.) โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู – เลย ตอนอำเภอนาวัง – บ้านวังสำราญ จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 19.844 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ

สราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) กล่าวว่า ทล. โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สายหนองบัวลำภู – เลย ตอนอำเภอนาวัง – บ้านวังสำราญ จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะทาง 19.844 กิโลเมตร เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จ สำหรับทางหลวงสายดังกล่าว เป็นทางหลวงเชื่อมการเดินทางกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เช่น จังหวัดเลย อุดรธานี ไปจังหวัดเพชรบูรณ์ และพิษณุโลก ช่วงระหว่าง กม. ที่ 71+675 – 81+821 และ กม. ที่ 84+350 – 94+048 เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจรสวนทางกัน และมีผิวจราจรที่แคบเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ ประกอบกับในพื้นที่มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นตามสภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้า จึงจำเป็นต้องก่อสร้างขยายทางหลวงช่วงดังกล่าวเพื่อรองรับการเดินทางให้มีความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงปรับปรุงและเพิ่มความแข็งแรงของชั้นโครงสร้างทางให้ดีขึ้น มีลักษณะการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ) ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร ผิวทางคอนกรีต แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบยก ก่อสร้างสะพานข้ามแยก 2 แห่ง สะพานข้ามคลอง 4 แห่ง และสะพานลอยคนเดินข้าม 2 แห่ง รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง งบประมาณ 889,120,800 บาท

เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งบนโครงข่ายทางหลวงพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู เชื่อมการเดินทางกลุ่มจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มขึ้นในอนาคต เพิ่มศักยภาพการขนส่งอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่โครงการ การเกษตร และการท่องเที่ยว ให้เกิดความเจริญในท้องถิ่นและประเทศต่อไป