Tuesday, October 3, 2023
Latest:
Construction

ทช.ก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อม จ.กาฬสินธุ์ – จ.ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กม. เสร็จสมบูรณ์ ช่วยป้องกันอุทกภัยในระยะยาว

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินการก่อสร้างถนนสาย กส.4073 เชื่อมจังหวัดกาฬสินธุ์ – ร้อยเอ็ด ระยะทาง 19.893 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ ป้องกันอุทกภัยในระยะยาว บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม

ทช. ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 แยก ทล.2367 – บ้านสีถาน อำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เสร็จสมบูรณ์ เพื่อยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทเป็นการป้องกันการเกิดอุทกภัยในสายทางระยะยาว ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4073 มีระยะทางตลอดสายทาง 54 กิโลเมตร เส้นทางสามารถเชื่อมไปยังจังหวัดร้อยเอ็ด โดยแนวเส้นทางมีหมู่บ้าน จำนวน 11 แห่ง ในอดีตที่ผ่านมาในช่วงฤดูฝนมีน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากเส้นทางอยู่ติดกับแม่น้ำชีทำให้มีน้ำท่วมถนนช่วงบริเวณ กม. ที่ 0+000 – 19+893 ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง

ทช. จึงได้ดำเนินการก่อสร้างถนนสายดังกล่าวเป็นระยะทาง 19.893 กิโลเมตร โดยได้ทำการยกระดับคันทางและก่อสร้างถนนเป็นผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 6 เมตร มีไหล่ทางกว้างข้างละ 0.5 เมตร พร้อมก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง 780 เมตร ด้วยการติดตั้งกล่องลวดตาข่ายเหล็ก (Mattress) ในบริเวณที่อยู่ติดกับแม่น้ำชีเพื่อป้องกันการกัดเซาะของเขื่อนป้องกันตลิ่ง และติดตั้งท่อลอดเหลี่ยมพร้อมประตูระบายน้ำ จำนวน 6 แห่ง รวมถึงติดตั้งระบบระบายน้ำ ไฟฟ้าแสงสว่าง เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสายทาง ซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จสมบูรณ์และเปิดให้ประชาชนได้ใช้สัญจรเรียบร้อยแล้ว โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 259 ล้านบาท