Thursday, September 21, 2023
Latest:
Construction

ทช. ก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118-บ้านทุ่งยาว ช่วงที่ 2 คืบหน้า 69% คาดแล้วเสร็จปลายปี’65

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 118 – บ้านทุ่งยาว (ช่วงที่ 2) อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ทางเข้าโครงการหลวงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งขณะนี้ผลการดำเนินงานมีความคืบหน้าไปแล้วกว่า 69% ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินงานในส่วนของระบบระบายน้ำ การติดตั้งป้ายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสมบูรณ์ พร้อมเปิดให้ประชาชนสัญจรได้ในช่วงปลายปี พ.ศ.2565 นี้

สำหรับโครงการก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างตามที่ได้รับอนุญาตในการขอใช้พื้นที่เพื่อทำการปรับปรุงและก่อสร้างถนนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช โดยอยู่ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนแจ เป็นเส้นทางเชื่อมจากแยก ทล.118 (เชียงใหม่ – เชียงราย) ของกรมทางหลวง ที่ กม.76+100 ด้านซ้ายทาง เข้าไปในพื้นที่ของป่าสงวนแห่งชาติ และอุทยานแห่งชาติขุนแจ ซึ่งอยู่ในพื้นที่การพัฒนาของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่ง โดยผ่านอ่างเก็บน้ำดอยงู บ้านทุ่งยาว บ้านห้วยทราย บ้านป่าเมี่ยงม่อนวัด บ้านห้วยคุณพระ และบ้านขุนลาว แล้วจึงเข้าเชื่อมกับ ทล.118 (เชียงใหม่ – เชียงราย) อีกครั้ง ที่ กม.54+100 โดยจะทำการก่อสร้างเป็นช่วง ๆ ในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติขุนแจเท่านั้น รวมระยะทาง 16.875 กิโลเมตร ซึ่งได้ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 แห่ง และติดตั้งป้ายจราจร เครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ระบบระบายน้ำ เครื่องหมายจราจรและอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย ใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 108.7 ล้านบาท

นับเป็นความภาคภูมิใจของชาวทางหลวงชนบท (ทช.) ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการได้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ในการสร้างเส้นทางสนับสนุนพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งผลิตผลทางการเกษตรให้ออกสู่ท้องตลาดได้ทันเวลา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบทให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัยในทุกฤดูอีกด้วย