Sunday, October 1, 2023
Latest:
Construction

ทช. ขยายถนนสาย ขก.4018 จ.ขอนแก่น เสร็จสมบูรณ์ ยกระดับมาตรฐานทาง – ส่งเสริมการขนส่งให้มีประสิทธิภาพ

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 6 (ขอนแก่น) ดำเนินโครงการก่อสร้างขยายถนนทางหลวงชนบทสาย ขก.4018 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2440 – บ้านหลักด่าน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร เสร็จสมบูรณ์ โดยได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 2 ช่อง จราจรไป – กลับ ความกว้าง 6 – 7 เมตร มีไหล่ทางกว้าง 1 – 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจรและสิ่งอำนวยความปลอดภัย โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการบริเวณ กม.ที่ 0+200 – กม.ที่ 6+700

ทั้งนี้ เพื่อเป็นยกระดับมาตรฐานทางหลวงชนบท ส่งเสริมการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อำนวยความสะดวกในการสัญจรไปยังตำบล อำเภอ ได้อย่างสมบูรณ์